Disclaimer

disclamer-image.png

Acceptatie

Door gebruik van de website, accepteert u deze Disclaimer. Indien u de inhoud van deze Disclaimer niet accepteert, wordt u vriendelijk verzocht de website direct te verlaten.

Identiteit

Deze website is eigendom van Freelanceopdrachten.nl, handelsnaam van de besloten vennootschap Freelance Enterprise B.V, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 54040868.

Geen aansprakelijkheid

Freelanceopdrachten.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Freelanceopdrachten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. U als afnemer van de informatie bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Derden

Uitsluitend ter informatie kan de website hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Freelanceopdrachten.nl geen controle heeft. Freelanceopdrachten.nl draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Het vertonen van hyperlinks betekent ook niet dat er een samenwerking bestaat tussen Freelanceopdrachten.nl en de beheerders van die sites.

Mails

Freelanceopdrachten.nl garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Algemene Voorwaarden

Freelanceopdrachten.nl hanteert Algemene Voorwaarden voor zijn bedrijfsactiviteiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Freelanceopdrachten.nl evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op de website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Intellectuele eigendom

Freelanceopdrachten.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. De website en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Freelanceopdrachten.nl.

Wijzigingen

Freelanceopdrachten.nl mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Freelanceopdrachten.nl raadt u dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.